VAŽNO ZA SVE RADNIKE U DOBA KORONE Da li i kada poslodavac može da vas otpusti?

Ako poslodavac ima smanjen obim posla ili je u potpunosti prekinuo rad, zaposleni se mogu uputiti na takozvani prinudni godišnji odmor u trajanju od 45 radnih dana ili duže.

Radnici, posao
Radnici, posao, Foto: Alo!/Dejan Briza

U tom slučaju zaposleni imaju pravo na zaradu najmanje u visini 60 odsto prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim da ona ne može biti manja od minimalne zarade.

Visina zarade za vreme prekida rada naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu utvrđuje se i isplaćuje u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom o radu i ugovorom o radu.

Poslodavac koji otkazuje radni odnos zaposlenom jer je tehnološki višak obavezan je da donese program rešavanja viška zaposlenih, kao i da zaposlenim za koje je utvrdio da su tehnološki višak isplati otpremninu pre otkaza ugovora o radu.

Radnici, posao
Radnici, posao, Foto: Alo!/Dejan Briza

Ukoliko poslodavac ne isplatu otpremninu, a zaposlenom prestane radni odnos, inspektor će vratiti na rad sve zaposlene kod kojih poslodavac nije ispoštovao odredbe zakona.

Evo kako da prijavite poslodavce

Zaposleni koji smatraju da im je povređeno pravo iz radnog odnosa i po osnovu rada mogu se obratiti Inspektoratu za rad putem imejla inspektorat@minrzs.gov.rs ili kontrola@minrzs.gov.rs ili besplatnim pozivom na telefonski broj 0800 300 307.