ROK PRIJAVE DO 27. JULA U ponudi mercedes, reno i potpuno neočekivana vrsta vozila... Kako kupiti automobil od države za samo 9000 dinara? (DETALJNO UPUTSTVO)

Republička direkcija za imovinu oglasila je prodaju vozila u državnom vlasništvu, a početne cene kreću se od 75 evra do 7,6 hiljada evra.

automobil automobili polovni vozila kupovina prodaja pijaca
automobil automobili polovni vozila kupovina prodaja pijaca, Foto: stock photo

 

Kontiget ponuđenih vozila nalazi se u četiri grada u Srbiji, u  Nišu, Novom Sadu, Leštanima i Zrenjaninu.

Najskuplji među automobilima su Mercedes 300se iz 1987. godine čija početna cena je 2,4 hiljade evra, dok među kamionima najskuplji tegljač MAN iz 2001. godine koji je ponuđen za višeo od 7,6 hiljada evra.

Najjeftiniji automobil je teretno vozilo Zastava 101T iz 1985. godine čija je početna cena 75 evra, a jedan državni Reno 4 GTL iz 1991. godine ponuđen je za 3.095 evra.

Vozila se prodaju u viđenom stanju kroz prikupljanje pisanih ponuda za svako pojedinačno vozilo koje se mogu poslati do 27. jula.

U razgovoru sa Republičkom direkcijom za imovinu Republike Srbije za Alo.rs razjašnjavaju detalje vesti koju smo objavili a odnosi se na prodaju državnih automobila. 

Ovo je način kako da postanete učesnik javne prodaje: 

USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Rok za podnošenje ponuda je 27. jul 2020. godine. Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove oglasa i koja uplate depozit u visini od 5.000,00 dinara za svaku pokretnu stvar za koju se ponuda podnosi.

Uplata depozita vrši se na broj računa 840-833804-55 - Republička direkcija za imovinu Republike Srbije - depozit za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, sa pozivom na broj odobrenja 2020846502201203 najkasnije do 24. jula 2020. godine.

Ponuda se podnosi na obrascu, koji je sastavni deo ovog oglasa.

Uredna i potpuna pismena ponuda mora da sadrži:

- visinu ponuđene kupoprodajne cene izražene u evrima;
- potvrdu o uplati depozita;
- izjavu o uslovima za vraćanje depozita, sa jasnom naznakom naziva svoje poslovne banke i brojem računa na koji se može izvršiti povraćaj depozita, u slučaju da podnosilac ponude ne bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača. Uredna i potpuna pismena ponuda mora biti potpisana i overena pečatom ukoliko se radi o pravnom licu i mora da sadrži i sve podatke o podnosiocu ponude i to:

Za fizička lica:

- ime i prezime;
- adresu prebivališta;
- kopiju lične karte;
- kontakt telefon;
- ako je lice preduzetnik uz ponudu se prilaže originalni izvod iz registra privrednih subjekta ili potvrda da je preduzetnik upisan u odgovarajući
registar, sve ne starije od 30 (trideset) dana, kao i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Za pravna lica:


- naziv i sedište;
- originalni izvod iz registra privrednih subjekata sa podacima za to pravno
lice, ne starije od 30 (trideset) dana
- kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima
račun;
- kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju – PIB;
- ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), sa overenim kartonom deponovanih potpisa.
U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika.
Ponuda se podnosi na obrascu, koji je sastavni deo ovog oglasa i to isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Republička direkcija za imovinu Republike
Srbije, Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, u zatvorenim kovertama sa naznakom:

„PONUDA ZA KUPOVINU POKRETNIH STVARI - VOZILA POD REDNIM
BROJEM.......(navesti redni broj iz tabele) - NE OTVARATI“.

Dan predaje pošti, smatra se kao dan predaje Direkciji, pod uslovom da pošiljka stigne u Direkciju do dana otvaranja ponuda.
Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane. Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima, ili je data opisno neće se razmatrati.
Cena u ponudi mora biti navedena pojedinačno za svaku pokretnu stvar za koju se ponuda podnosi.

Direkcija zadržava pravo da poništi postupak po Javnom oglasu, kao i da u slučaju prijema neodgovarajućih i nepotpunih ponuda ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Direkcija neće snositi nikakvu odgovornost niti biti dužna da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi učesnik eventualno mogao imati povodom učešća i ovom
postupku.

 

Povezane vesti

 • Korisnik: N.N
  16/07/2020 - 12:15
  Samo da se slikam jel to...
UČITAJ JOŠ KOMENTARA

              

Najčitanije - Alo.rs

Najnovije - Alo.rs

Vip - Alo.rs

Galerije

Najbolji video klipovi