OVAKO JE TO BILO DAVNE 1972, A I SADA NAM TREBAJU ISTE MERE - DISTANCIRANJE! Pobedili smo već opaku VARIOLU VERU na taj način

18 mi­li­o­na lju­di vak­ci­ni­sa­no pro­tiv ve­li­kih bo­gi­nja

 

Novosti, 1972.
Novosti, 1972., Foto: PrintscreenFacebook

Na dan 14. marta 1972. go­di­ne u Pri­zre­nu se po­sta­vi­la sum­nja, a na­red­nog da­na je u la­bo­ra­to­ri­ji In­sti­tu­ta „Tor­lak” izo­lo­van opa­san vi­rus ve­li­kih bo­gi­nja, ko­ji je od­neo 35 ži­vo­ta i od ko­jeg je obo­le­lo 175 lju­di u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji. Reč je o po­sled­njoj epi­de­mi­ji va­ri­o­le ve­re u Evro­pi, ka­da je Be­o­grad bio ugro­žen grad, a na uli­ca­ma su vla­da­li strah, pa­ni­ka i re­do­vi za vak­ci­na­ci­ju.

Zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić podsetio je objavom na Fejsbuku, kako smo se izborili sa jezivom zarazom davne 1972. godine:

"Trenutak kada u vreme borbe protiv virusa variole 1972. godine u Beogradu preko 400 osoba izlazi iz karantina i naslova strana Večernjih novosti na kojoj se, kao i danas, preporučuje socijalno distanciranje. Zato, i sada, kao i tada držimo se uputstva koje daju epidemiolozi i država!"

Iako ne­ki sum­nja­ju u zva­nič­nu ver­zi­ju ka­ko je vi­rus sti­gao u na­šu ze­mlju, pret­po­sta­vlja se da je za­ra­za po­če­la ka­da je tri­de­set­pe­to­go­di­šnji Im­bra­him Ho­ti iz jed­nog se­la kod Ora­hov­ca na Ko­so­vu do­neo vi­rus iz Ju­žnog Ira­ka. Sma­tra se da je za­ra­zio sed­mo­ro ro­đa­ka i još če­tvo­ro lju­di na pi­ja­ci, a pret­po­sta­vlja se da je po­čeo da se ši­ri br­zi­nom mu­nje ka­da ga je do­bio La­tif Mum­džić (29), uči­telj iz jed­nog se­la kod Tu­ti­na, ko­ji se za­ra­zio ta­ko što je s Ho­ti­jem bio u istom auto­bu­su. On je za­tim vi­rus pre­neo na 38 lju­di, a ka­da je do­bio pr­ve simp­to­me za­ra­ze, ve­ro­va­lo se da je imao aler­gij­sku re­ak­ci­ju na lek. Po­sle nje­go­ve smr­ti, simp­to­me va­ri­o­le je do­bio nje­gov brat kod ko­ga je utvr­đe­na pra­va di­jag­no­za. I ha­os je kre­nuo…

Kre­nu­la je ma­sov­na vak­ci­na­ci­ja, ka­da je 18 mi­li­o­na lju­di vak­ci­ni­sa­no pro­tiv ve­li­kih bo­gi­nja i isto re­vak­ci­ni­sa­no. Zbog ve­li­kog stra­ha, lju­di su se pla­ši­li jed­ni dru­gih, a ka­ran­ti­ni gde su le­ža­li obo­le­li za­o­bi­la­že­ni su u ši­ro­kom kru­gu. Epi­de­mi­ja je zva­nič­no pro­šla 30. apri­la iste go­di­ne.

Povezane vesti

Najčitanije - Alo.rs

Najnovije - Alo.rs

Vip - Alo.rs

Galerije

Najbolji video klipovi